فایل رایگان بررسي تاثير ارزيابي عملکرد کارکنان با روش BSC کارت امتيازي متوازن بر تعهد سازماني و بهبود عملکرد کارکنان شهرداري اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ارزيابي عملکرد کارکنان با روش BSC کارت امتيازي متوازن بر تعهد سازماني و بهبود عملکرد کارکنان شهرداري اردبيل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تعهد سازمانی به فشارهای هنجاری نهادینه شده انجام کار دلالت دارد که متضمن تحقق اهداف ومنابع سازمانی است که با عث بهتر شدن عملکرد در کارکنان نیز میشود و میتواند از متغیر ارزیابی نیز متاثر باشد. هدف از تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي تاثير ارزيابي عملکرد کارکنان با روش BSC کارت امتيازي متوازن بر تعهد سازماني و بهبود عملکرد کارکنان شهرداري اردبيل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری اردبیل تشکیل می دهد؛ که طبق اعلام سازمان تعداد آنها برابر 1192 نفر اعلام شده است. روش نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری روش تصادفی ساده می باشد. برای تعیین حجم نمونه نی ز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 291 بدست آمده است . تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است . برای سنجش متغیرهای کارت امتیازی متوازن BSC، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی استفاده شده است . آزمونهای روایی و پایایی این پرسشنامه ها انجام گرفته اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون ساده و چندگانه انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان با روش Bsc کارت امتیازی متوازن (دیدگاه یادگیری، دیدگاه فرآیند داخلی کسب و کار، دیدگاه مشتری و دیدگاه مالی) بر تعهد سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان شهرداری اردبیل تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی