فایل رایگان بررسي تاثير سبک هاي تفکر مديران و فرهنگ سازماني با ويژگي هاي سازماني (مطالعه موردي: مديران مدارس ومعلمان شهرستان لردگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سبک هاي تفکر مديران و فرهنگ سازماني با ويژگي هاي سازماني (مطالعه موردي: مديران مدارس ومعلمان شهرستان لردگان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک های مدیریت برفرهنگ سازمانی با ویژگی های سازمانی در مدیران مدارس شهرستان لردگان می باشد. این مطالعه با روش توصیفی – همبستگی انجام شد. گروه نمونه این پژوهش شامل جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کلیه کارمندان فرش دستباف شهرستان لردگان که با روش نمونه گیری کلی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی شامل آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس و سایر آزمون های مرتبط با استفاده نرم افزار spess 18 انجام شد. یافته های این تحقیق نشان دادکه، نفوذ آرمانی برفرهنگ سازمانی با ویژگی های سازمانی در مدیران مدارس شهرستان لردگان تاثیر دارد. رفتارهای آرمانی برفرهنگ سازمانی با ویژگی های سازمانی در مدیران مدارس شهرستان لردگان تاثیر دارد. ترغیب ذهنی برفرهنگ سازمانی با ویژگی های سازمانی در مدیران مدارس شهرستان لردگان تاثیر دارد. انگیزش الهام بخش برفرهنگ سازمانی با ویژگی های سازمانی در مدیران مدارس شهرستان لردگان تاثیر دارد. ملاحظه های فردی برفرهنگ سازمانی با ویژگی های سازمانی در مدیران مدارس شهرستان لردگان تاثیر دارد.

لینک کمکی