فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعلق سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعلق سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعلق سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بوده است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بود که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 152 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– پیمایشی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون ( 2002 ) و تعلق سازمانی آندریا ( 2010 ) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی بر تعلق سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تاثیر معناداری دارد به این معنا که هر چقدر فرهنگ سازمانی بیشتر شود، تعلق سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز قوی تر می شود. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که ارتقای فرهنگ سازمانی بی شک تا حد زیادی می تواند به تعلق سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کمک نماید. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران این سازمان در حوزه مسائل فرهنگی نگاهی عادلانه و منطبق با شرایط کارکنان در سازمان داشته باشند.

لینک کمکی