فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني مشارکتي بر نشاط کاري معلمان زن (مورد مطالعه معلمان شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني مشارکتي بر نشاط کاري معلمان زن (مورد مطالعه معلمان شهر ياسوج) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت نشاط کاری معلمان که تاثیر مستقیم و بسزایی در فرآیند یاددهی- یادگیری در مدارس داشته و فرسودگی شغلی در بین معلمان را نیز کاهش می دهد، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مشارکتی و نشاط کاری معلمان صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان زن در آموزش و پرورش شهر یاسوج بودند که 100 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و نشاط کاری علی دانش بودند که جهت اعتبار تحقیق، از اعتبار محتوا استفاده گردید . همچنین، میزان آلفای کرونباخ در پرسشنامه فرهنگ سازمانی 0.88 وپرسشنامه نشاط کاری 0.85 بودند که نشان می دهد، سوالات از پایایی قابل قبولی برخوردارند. نتایج تحقیق نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی مشارکتی و نشاط کاری معلمان همبستگی مثبت و نسبتا متوسطی در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. بنابراین در سازمان آموزش و پرورش توجه بیشتر به فرهنگ سازمانی مشارکتی میتواند نشاط کاری را در بین معلمان افزایش دهد.

لینک کمکی