فایل رایگان بررسي تاثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف فایل رایگان بررسي تاثير مديريت استعداد بر سرمايه فکري کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تشکیل م یدهند. حجم نمونه پژوهش 152 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به فرمول کوکران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی ( 2007 ) و سرمایه فکری بونتیس ( 1998 ) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد بر سرمایه فکریکارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تاثیر معناداری دارند به این معنا که هر چقدر مدیریت استعداد ارتقاء یابد، سرمایه فکری در بین آنان نیز بیشتر می شود. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که ارتقای مدیریت استعداد تا حد زیادی می تواند به افزایش سرمایه فکری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کمک نماید. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران این سازمان توجه خاصی به مدیریت استعداد در سازمان داشته باشند تا در آینده منجر به افزایش سرمایه فکری کارکنان گردد.

لینک کمکی