فایل رایگان بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر عملکرد عملياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر عملکرد عملياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 137 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است و طی دوره زمانی 1390 تا 1394 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل اول پژوهش نشان می دهد که چرخه تبدیل وجه نقد و دوره گردش دارایی ها بر سود خالص عملیاتی رابطه منفی معنادار دارد و نسبت جاری بر سود خالص عملیاتی رابطه مثبت معنادار دارد و اما در مدل دوم فقط دوره گردش دارایی ها بر سود قبل از بهره و مالیات رابطه منفی معنادار دارد.

لینک کمکی