فایل رایگان بررسي تاثير نرم افزارهاي کمک آموزشي طول و سطح بر يادگيري مفهوم طول و سطح رياضي پايه پنجم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نرم افزارهاي کمک آموزشي طول و سطح بر يادگيري مفهوم طول و سطح رياضي پايه پنجم ابتدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نرم افزار کمک آموزشی بر یادگیری مفهوم طول و سطح ریاضی پنجم ابتدایی است. جامعه آماری تحقیق 100 نفر دانش آموز پسر سال پنجم ابتدایی است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. با استفادا از روش نمونه گیری تصادفی 20 نفر را انتخاب کردیم. نمونه مورد مطالعه به دو گروه آزمایشی و کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم کردیم. روش تحقیق، روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در ابتدا پیش آزمونی از هر دو گروه گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت پنج جلسه به مدت 90 دقیقه با تخته هوشمند و نرم افزار آموزشی مورد آموزش قرار گرفتند و در پایان دوره آموزشی پس آزمونی از هر دو گروه به عمل آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به روش T تست وابسته نشان داد که استفاده از نرم افزار آموزشی در مدارس هوشمند بر یادگیری مفهوم طول و سطح ریاضی موثر است.

لینک کمکی