فایل رایگان بررسي تطبيقي ارتباط سازگاري اجتماعي با وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده ها در بين زنان شاغل و غير شاغل شهر دزفول (مطالعه موردي: کوي فرهنگ شهر شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي ارتباط سازگاري اجتماعي با وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده ها در بين زنان شاغل و غير شاغل شهر دزفول (مطالعه موردي: کوي فرهنگ شهر شرقي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سازگاری اجتماعی با وضعیت فرهنگی اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل کوی فرهنگ شهر دزفول می باشد. در این مورد عوامل زیادی بر سازگاری اجتماعی افراد موثرند که در این تحقیق به تاثیر وضعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده روی سازگاری اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل پرداخته شده است. همان طوری که می دانیم افراد تحت تاثیر نظام ها و فرهنگ های جامعه خود از جمله وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده خود قرار دارند. خانواده اولین محیطی است که روی رشد و سازگاری اجتماعی فرزندان تاثیر می گذارد. زنان غیر به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام خانواده و در مواقعی به دلیل تفاوت های فرهنگی و اجتماعی خود دچار مشکلات سازگاری با دیگر افراد اجتماع می شوند. لذا توجه به مشکلات آنها، بالاخص مشکلات سازگاری اجتماعی آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه تصویری روشن از ارتباط سازگاری اجتماعی با وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده ها در بین زنان شاغل و غیر شاغل شهر دزفول در محدوده کوی فرهنگ شهر شرقی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق 900 نفر می باشد که شامل کلیه زنان شاغل و غیر شاغل کوی فرهنگ شهر شرقی شهر دزفول در سال 97-96 می باشد که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 270 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: بین سازگاری اجتماعی با وضعیت فرهنگی اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل رابطه معنی داری در سطح اطمینان 95% وجود دارد.

لینک کمکی