فایل رایگان بررسي تطبيقي اعجاز قرآن و وجوه آن از ديدگاه صاحب الميزان و شاگردان ايشان ( با تاکيد بر آراي آيت الله جوادي آملي و آيت الله مصباح يزدي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي اعجاز قرآن و وجوه آن از ديدگاه صاحب الميزان و شاگردان ايشان ( با تاکيد بر آراي آيت الله جوادي آملي و آيت الله مصباح يزدي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اثبات تحریف ناپذیری قرآن محتاج به اقامه ی چرایی هایی از جمله اعجاز است و مقصود از معجزه بودن قرآن، عملی خارق عادت است که آدمی قادر به انجام آن نیست. قرآن از همین گونه است که نه تنها در همه وجوهش کتابی خارق عادت است؛ بالاتر از آن، کارهای خارق عادت بسیاری از گذشته ی دور تا زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن اشاره شده است. این نوشتار به منظور ارزیابی و تحلیلی وجوه گوناگون اعجاز، دیدگاه علامه طباطبایی و دو تن از شاگردان ایشان یعنی آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی را با روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. در پایان با توجه به نتایج ارایه شده، تحدی قرآن تنها به فصاحت و بلاغت نیست؛ بلکه وجوه اعجازی قرآن بی شمار است؛ اما مهم ترین آنها اعجاز به هماهنگی و عدم اختلاف در آیات، اعجاز در اخبار غیبی و اعجاز به آورنده اش نیز در بر می گیرد؛ اگرچه همین موضوع وجه مشترک میان علامه و شاگرادانشان، وجه افتراقی را میان آیت الله مصباح یزدی با علامه و آیت الله جوادی آملی نمایان کرده است، آنجا که علامه و آیت الله جوادی آملی اعجاز به آورنده قرآن را یک دلیل مستقل نمی دانند؛ در حالی که آیت الله مصباح یزدی این وجه اعجازی را برهانی مستقل پنداشته است.

لینک کمکی