فایل رایگان بررسي حقوقي و امنيتي از آژانس بين المللي انرژي هسته اي واستفاده صلح آميزازانرژي هسته اي ازمنظرحقوق بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حقوقي و امنيتي از آژانس بين المللي انرژي هسته اي واستفاده صلح آميزازانرژي هسته اي ازمنظرحقوق بين الملل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش همکاری های بین المللی درزمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسنادحقوقی وسیاسی الزام آور وقواعدواستانداردهای توصیه ای غیرالزام آورومشورتی زیادی منجرگردیده است می باشد.این اسنادوقواعدبراموری چون ایمنی هسته ای ،حمایت دربرابراشعه،مدیریت زباله های هسته ای ،برنامه ریزی وکمک اضطراری،نقل وانتقال موادرادیواکتیو،مسئولیت مدنی ناشی ازخسارت هسته ای،حمایت فیزیکی ازموادهسته ای،حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای وبالاخره نظارت ها،بازرسی هاوراستی آزمایی های آژانس بین الملل انرژی هسته ای حاکم می باشد.ازمهمترین اسنادفوق الذکرونهادهای فعال دراین موردمی توان به موارد زیراشاره کرد:اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی،کمیته سازمان ملل متحددر موردآثاراشعه اتمی،سازمان بهداشت جهانی،سازمان بین المللی کار،آژانس انرژی هسته ای،سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه اروپا، کنوانسیون 1960 پاریس درمورد مسئولیت شخص ثالث درزمینه انرژی هسته ای،معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای درآمریکای لاتین،معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای 1994 ، قطعنامه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحددرمورداصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضاومعاهده 11 سپتامبر 0669 درموردممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای که هنوزلازم الاجرانشده است.پیدایش وتاسیس آژانس برای پاره ای از دولت ها،فرصتی برای توسعه پایدار و برای پاره ای دیگرتهدید و ویرانگرا است.برای فرصت سازی وتهدید زدایی چه راهکارهایی وجودداشته و دارد حال بااین وجود میزان قدرتمندی دولت ها درکشمکش استفاده از انرژی هسته ای بسیار مهم است.به ویژه اگربدگمانی مبنی بر سوءاستفاده وجودداشته باشد.بایدهمچنین درنظرداشته باشدکه اختلافات سیاسی بایدبه طور کلی توسط طرفین دعوابرطبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گرددویک ارزیابی شتابزده ممکن است این نتیجه حاصل شودکه شورای امنیت یک ارگان سیاسی است.

لینک کمکی