فایل رایگان بررسي رابطه بين ايجاد انگيزش با بازدهي کاري کارکنان و اعضاء هيات علمي موسسه آموزش عالي گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين ايجاد انگيزش با بازدهي کاري کارکنان و اعضاء هيات علمي موسسه آموزش عالي گلستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ایجاد انگیزش (شامل تامین نیازهای مالی، تفویض اختیار، امنیت شغلی و) با بازدهی کاری کارکنان و اعضاء هیات علمی موسسه آموزش عالی گلستان است. این پژوهش کمی بوده و از نوع توصیفی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان و اعضاءهیات علمی موسسه به تعداد 44 نفرهستند. در این پژوهش، جهت برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و حجم نمونه تعداد 40 نفر بدست آمد. برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که در نهایت پایایی کل پرسشنامه 0/802 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح توصیفی از میانگین، درصد و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های t تک متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که درفرضیه اول (تامین نیازهای مالی)، فرضیه دوم (تفویض اختیار)، فرضیه سوم (امنیت شغلی) و میانگین به ترتیب 4، 3/86، 3/59 است که بالاتر از معیار تعیین شده (3) است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که بین ایجاد انگیزش با بازدهی کاری کارکنان و اعضاءهیات علمی موسسه آموزش عالی گلستان رابطه معنادار وجود دارد.

لینک کمکی