فایل رایگان بررسي رابطه بين خلاقيت و ذهنيت فلسفي با بالندگي سازماني در مدارس ابتدايي شهر لار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين خلاقيت و ذهنيت فلسفي با بالندگي سازماني در مدارس ابتدايي شهر لار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خلاقیت سازمانی و ذهنیت فلسفی بر بالندگی سازمانی و افزودن به دانش کاربردی در این زمینه است. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و معاونین مدارس ابتدایی شهرستان لارستان به تعداد 159 نفر است. به منظور جمع آوری داده ها تمامی جامعه آماری از طریق روش سرشماری در پژوهش شرکت داده شدند. در در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پرسشنامه بالندگی سازمانی توسط اسپایدز ( 2007 ) ساخته شده که دارای 6 مولفه و 30 سوال می باشد و هدف اصلی آن سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان است؛ و پرسشنامه ذهنیت فلسفی جهانگیری ( 1393 ) می باشد. این پرسشنامه 42 سوالی می باشد. پرسشنامه خلاقیت سازمانی؛ این پرسش نامه دارای 19 گویه است. سوالات مربوط به خلاقیت سازمانی، ترکیبی از پرسش نامه وانگ و احمد، دامانپور و همکاران، جیمنز و سانزوالی و گاندای و همکاران است ( بردبار، 1391 ) که طبق نظر متخصصان امر روایی محتوایی قابل ملاحظهای داشته و برای پایایی از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت سازمانی با بالندگی سازمانی در مدارس ابتدایی شهر لار رابطه معناداری وجود دارد و وجود تفاوت بین میانگین ها حاصل اعمال متغیر مستقل می باشد.

لینک کمکی