فایل رایگان بررسي رابطه بين سلامت سازماني با سلامت رواني مديران درمدارس ابتدايي منطقه 6 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين سلامت سازماني با سلامت رواني مديران درمدارس ابتدايي منطقه 6 شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با سلامت روانی مدیران درمدارس ابتدایی دخترانه منطقه 6 تهران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش ، مدیران مدارس ابتدایی منطقه 6 شهر تهران است که تعداد آنها 296 نفر بوده است. 98 نفر از مدیران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است ابزارگردآوری داده ها، سلامت سازمانی هوی و فلدمن و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر بوده است. به منظور تحلیل آماری از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت سازمانی با سلامت روانی مدیران مدارس رابطه مثبت و معنی داری در سطح 01 / 0 وجود دارد. بررسی رابطه بین مولفه ها ، نشان می دهدکه بین مولفه های حمایت منابع ، روحیه ، مراعات، ساختدهی با سلامت روانی مدیران رابطه معنی داری وجود دارد؛ و بین مولفه های انسجام نهادی و نفوذ مدیر با سلامت روانی مدیران رابطه معنی داری دیده نشد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که حمایت منابع ، مراعات و ساختدهی توانایی پیش بینی سلامت روانی مدیران را دارا می باشند.

لینک کمکی