فایل رایگان بررسي رابطه بين مثبت انديشي و دلزدگي زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين مثبت انديشي و دلزدگي زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مثبت اندیشی و دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل بود. جامعه آمار این تحقیق کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 1396 - 1395 می باشد. حجم نمونه تحقیق را 300 دانشجوی متاهل تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و وینیسکی ( 1988 ) و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز ( 1996 ) بود. نتایج نشان داد: بین مثبت اندیشی و دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل رابطه منفی و معنادار وجود دارد ( 01 / 0 > p ) و بین مثبت اندیشی دانشجویان زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد ( 05 / 0 > p ).

لینک کمکی