فایل رایگان بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت سازماني در هنرستان هاي فني وحرفه اي و کارودانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت سازماني در هنرستان هاي فني وحرفه اي و کارودانش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی مولفه های متعدد مدیریت دانش و رابطه آن با خلاقیت سازمانی می پردازد.با توجه به موضوع تحقیق مولفه های مدیریت دانش به عنوان متغیر پیش بین و رابطه آن با خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر ملاک تعیین شده اند. جهت ارزیابی و اندازه گیری متغیرها ی پیش بین و ملاک ، شاخص هایی با نظر متخ ص صین ر شته های مدیریت انتخاب و تایید شددده اند. نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 81 نفر از مدیران و معاونان هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش ناحیه 3 شهر اهواز بود، که با توجه به حجم جامعه از روش سرشماری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی پرسشنامه از طریق متخصصان بررسی و پایایی آن به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ 89 /. محاسبه گردید. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار تو صیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی ( آماره t تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده و چندگانه) در سطح 05 /0= a مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحلیل نشان داد هنگامی که رابطه بین متغیرهای پیش بین و ملاک به صورت تک به تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکی را مورد بررسی قرار می گیرد تمامی هفت مولفه مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی رابطه دارند. اما هنگامی که رابطه بین متغیرهای پیش بین و ملاک بصورت تعاملی بررسی می شود تنها چهار مولفه از مولفه های مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی رابطه دارند.

لینک کمکی