فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش سازماني با فرسودگي شغلي معلمان متوسطه شهر لار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش سازماني با فرسودگي شغلي معلمان متوسطه شهر لار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر لار انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 139 نفر از معلمان مدارس شهر لار بود که با استفاده از روش سرشماری همه ی معلمان در پژوهش شرکت داده شدند که در نهایت 125 (94 زن و 31 مرد) پرسشنامه قابل استفاده به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت ( 2002 ) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( 1999 ) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای دو پرسشنامه برابر 0/89 و 0/92 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین، میانه، فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین هوش سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی