فایل رایگان بررسي رابطه بين يادگيري مشارکتي و مهارت هاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم سما آزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين يادگيري مشارکتي و مهارت هاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم سما آزادشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سما آزادشهر پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ،کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم سما آزادشهر به تعداد 100 نفر می باشند. حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان 80 نفر می باشد و برای نمونه گیری ازجامعه آماری ، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی ازآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سما آزادشهر رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی