فایل رایگان بررسي رابطه تفويض اختيار بر بهره وري کارکنان مالي ( مطالعه موردي: شهرداري هاي غرب استان مازندران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه تفويض اختيار بر بهره وري کارکنان مالي ( مطالعه موردي: شهرداري هاي غرب استان مازندران ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقدمه: در سال های اخیر، تعداد زیادی از سازمان ها ارتقاء بهره وری کارکنان مالی، فرآیند توانمندسازی کارکنان و مشارکت آن ها در تصمیم گیری را از ضروریات موفقیت خود معرفی کرده اند. مبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیار یا واگذاری اختیارات بیشتر و متناسب با مسئولیت ها مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوی مقام مسئول دستگاه است. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کل کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران ( 360 نفر) در سال 96 بود و یک نمونه ی ( 186 نفر) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی استاندارد پرسشنامه ی استاندارد تفویض اختیار و پرسشنامه بهره وری بود. جهت تعیین میزان روایی آنها از طریق اعتبار محتوا انجام گرفته و پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ (تفویض اختیار: 0/849 و بهره وری 0/878) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.یافته ها: میزان رابطه مولفه های تفویض اختیار بر بهره وری کارکنان، متوسط به بالا بود و همبستگی معنی دار بین نمرات مولفه های تفویض اختیار و بهره وری کارکنان مشاهده شد. نتیجه گیری: به کار گیری درست از مولفه های تفویض اختیار ، تبادل و آگاهی از عوامل محیطی و نیز برگزاری دوره های ضمن خدمت، زمینه ساز بهره وری کارکنان مالی در شهرداری های غرب استان مازندران می باشد.

لینک کمکی