فایل رایگان بررسي رابطه سبک هاي رهبري مديران با انگيزش کاري کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه سبک هاي رهبري مديران با انگيزش کاري کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي رابطه سبک هاي رهبري مديران با انگيزش کاري کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در سال 1397 بود که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 152 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی بوده است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه سبک های رهبری لوتاز (1985) انگیزش کاری گمینیان (1383) می باشد. یافته ها نشان داد بین سبک های رهبری وظیفه مدار و رابطه مدار با انگیزش کاری کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به این معنا که هر چقدر میزان استفاده مدیران از سبک های رهبری رابطه مدار و یا وظیفه مدار بیشتر باشد، انگیزش کاری کارکنان آنان نیز بیشتر می شود. بین متغیر سبک های رهبری مدیران و انگیزش کاری کارکنان بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی