فایل رایگان بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مديريت تغيير در مدارس دخترانه متوسطه دوم منطقه 4 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مديريت تغيير در مدارس دخترانه متوسطه دوم منطقه 4 شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بسیاری از کسانی که نفوذ فرهنگ سازمانی را بر کارایی و تغییر مطالعه کرده اند بر این باورند که عامل اصلی تغییر سازمان ، فرهنگ است؛ یعنی مجموعه ای از مفرو ضات و باورهای اسا سی است که اع ضای سازمان درباره سازمانشان و جهانی که سازمان در آن فعالیت می کنند دارند. بنابراین شناخ ت فرهنگ سازمانی اساسا مهم است زیرا پذیرش نوآوری و تغییرات بدون توجه به نیازبه تغییر فرهنگ غالبا غیر قابل پیش بینی ا ست و به طور بالقوه پیامدهای منفی دارد . به گفته دنی سون و لایف ، فرهنگ به آسانی قابل رویت و ملموس نیست، اما افراد سازمان آن را به خوبی می شناس ند و در سازمان ها قانون فرهنگ از هر قانون دیگری قوی تر ا ست . بنابراین برای ایجاد هر نوع تغییری در سازمان ، باید فرهنگ سازمانی حاکم را شناسایی کرده و تغییرات را با توجه به فرهنگ سازمانی برنامه ریزی نمود.

لینک کمکی