فایل رایگان بررسي رابطه هوش سازماني بر فراموشي سازماني (مطالعه :کارکنان و واحد هاي زير مجموعه مالي شهرداري هاي غرب استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه هوش سازماني بر فراموشي سازماني (مطالعه :کارکنان و واحد هاي زير مجموعه مالي شهرداري هاي غرب استان مازندران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی و فراموشی سازمانی کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش هوش سازمانی آلبرخت (2002) با پایایی 0/925، پرسشنامه سنجش فراموشی سازمانی محمودوند (1391) با پایایی 0/903 می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین هوش سازمانی و مولفه های آن با فراموشی سازمانی کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد .از آنجایی که هوش سازمانی، استعداد و ظرفیت یک سازمان را در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی تحقق می بخشد لذا ارتقای هوش سازمانی موجب کاهش فراموشی سازمانی می گردد .

لینک کمکی