فایل رایگان بررسي شادکامي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شادکامي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران 1395 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی شادکامی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. به صورت مطالعه ای توصیفی برروی نمونه ای 192 نفری از دانشجویان که به صورتدردسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. پس از اخذ رضایت شخصی از شرکت کنندگان، اطلاعات جمعیت شناختی و سپس آزمون شادکامی آکسفورد تکمیل شد. گروه نمونه 115 نفر مذکر (59/68%) و 77 مونث(40/31%) میانگین سنی 24/6 سال بودند. نتایج ارتباط معناداری بین میزان شادکامی با سن، جنس و رشته تحصیلی نشان نداد. اما بین دو گروه مجرد و متاهل تفاوت معناداری بدست آمد (p> 0/001)، به این صورت که افراد متاهل نمره بالاتری در میزان شادکامی بدست آوردند.

لینک کمکی