فایل رایگان بررسي مصرف کالاهاي فرهنگي توسط دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مصرف کالاهاي فرهنگي توسط دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان يزد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مصرف کالاهای فرهنگی را می توان فعالیتی غیر اقتصادی و سیاسی تعریف کرد. در این پژوهش به دنبال تعیین میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد هستیم. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی محتوایی ان از طریق مراجعه به متخصصان بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم یزد در سال 98-97 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی 242 نفر از دانش آموزان انتخاب گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که میزان مصرف اغلب کالاهای فرهنگی در بین دانش آموزان در سطح مناسبی نیست.

لینک کمکی