فایل رایگان بررسي مقايسه سبک رهبري معنوي مديران و کار تيمي کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر بر حسب عامل جنسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه سبک رهبري معنوي مديران و کار تيمي کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر بر حسب عامل جنسيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي مقايسه سبک رهبري معنوي مديران و کار تيمي کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر بر حسب عامل جنسيت بوده است. جامعه آماری این پژوهش 171 نفر از کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در سال 1396 بود که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 118 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری معنوی فرای ( 2005 ) و کار تیمی هوگل و گموئندن ( 2005 ) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سبک رهبری معنوی مدیران و کار تیمی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری در سطح (p=0/328) وجود ندارد. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که ارتقای سبک رهبری معنوی مدیران بی شک تا حد زیادی می تواند به کار تیمی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر کمک نماید. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران این سازمان در حوزه مسائل تیمی و کارهای گروهی نگاهی تیزبینانه و منطقی در بین کارکنان زن و مرد در سازمان داشته باشند.

لینک کمکی