فایل رایگان بررسي ميزان تاثير بازار محوري بانک ها بر مزيت رقابتي (مطالعه موردي: کارکنان بانک صادرات شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان تاثير بازار محوري بانک ها بر مزيت رقابتي (مطالعه موردي: کارکنان بانک صادرات شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

استراتژی بازار محوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد بازار سازمان ها ارایه شده است. امروزه اکثر شرکت هایی که در محیط رقابتی در حال فعالیت هستند، با تغییرات روزمره بسیاری از جانب رقبای خود روبرو می شوند که این تغییرات در ساختار بازار و نیز ماهیت رقابتی آن ها تاثیر شگرفی داشته و این مطلب بیانگر پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. حال اگر شرکت ها و موسسات تولیدی نتوانند از شیوه ها و فنون مدرن بازار محوری بهره بگیرند با مشکلات زیادی در رقابت مواجه می شوند. مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف آن بررسی میزان تاثیر بازار محوری بانک ها بر مزیت رقابتی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می باشد. نتایج نشان می دهد که بازار محوری بر متغیر فرهنگ بازاریابی، هوشمندی بازار و قابلیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. از بین متغیرها هوشمندی بازار بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است که به معنی تاثیرگذاری بیشتر در بازار محوری در سازمان های مورد مطالعه است. فرضیه هفتم تحقیق که رابطه بین بازارها محوری و مزیت رقابتی را مورد آژمون قرار می دهد، با توجه به جدول دارای ضریب مسیر بالا (89.2) است در واقع نشان دهنده این است که بازار محوری تاثیر بسزایی در ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک صادرات اصفهان دارد.

لینک کمکی