فایل رایگان بررسي وضعيت امنيت محيطي شهر از منظر مولفه کيفيت محيط و کارربري زمين در نواحي 14گانه شهر ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت امنيت محيطي شهر از منظر مولفه کيفيت محيط و کارربري زمين در نواحي 14گانه شهر ايلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل موثر بر امنیت شهرها کاربری های اراضی است، که شعاع اثر متفاوتی از نظر محیطی بر امنیت و ناامنی شهر می گذارند. هدف این پژوهش شناسایی پهنه های امن و ناامن فضای شهر ایلام است که با مولفه کیفیت محیط و کاربری زمین شهری و با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و استفاده از چک لیست، پرسشنامه و مشاهدات میدانی به پهنه بندی 14 ناحیه شهر ایلام از نظر امنیت پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد برخی نواحی شهر ایلام به علت کمبود برخی فعالیت ها و کاربری های محله ای و وجود کاربری های نامتجانس دچار بحران های شدیدی شده اند.

لینک کمکی