فایل رایگان پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس جو عاطفي خانواده و باورهاي خودکارآمدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس جو عاطفي خانواده و باورهاي خودکارآمدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس جوعاطفی خانواده و باورهای خودکارآمدی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر -شیراز بود که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 324 دانش آموز ( 139 پسر، 185 دختر) انتخاب شدند و به مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن،( 1964 )، مقیاس خودکارآمدی عمومی (شوآرزر و جروسلم، 1995 ) و آزمون اعتیاد به اینترنت ( یانگ، 1998 ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شدند. نتایج تحلیلنشان داد بین جو عاطفی خانواده و باورهای خودکارآمدی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد و این دو متغیر به طور منفی و معنی دار اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کنند. با توجه به یافته های به دست آمدهمی توان نتیجه گرفت که از طریق ارتقای جو عاطفی مثبت خانواده و باورهای خودکارآمدی، می توان آسیب اعتیاد به اینترنت را کاهش داد.

لینک کمکی