فایل رایگان پيش بيني انگيزش و رضايت شغلي معلمان بر اساس جو سازماني مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني انگيزش و رضايت شغلي معلمان بر اساس جو سازماني مدارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش پیش بینی انگیزش و رضایت شغلی بر اساس جو سازمانی مدارس بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی منطقه یک شهر یزد که تعداد آنها طبق آمار اداره کل آموزش و پرورش استان یزد 250 نفر بود، است. جهت انتخاب نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 157 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه های جو سازمانی هالپین و کرافت، انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام و رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس، کواریانس و ضریب همبستگی) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خرده مقیاس رفتار تظاهر به اشتغال، رابطه منفی و خرده مقیاس های رفتار حمایتی و رفتار صمیمی رابطه مثبت در پیش بینی انگیزش شغلی معلمان داشته اند. همچنین خرده مقیاس رفتار تظاهر به اشتغال بر رضایت شغلی، رابطه منفی و خرده مقیاس رفتار همکارانه رابطه مثبت در پیش بینی رضایت شغلی معلمان داشته است. معلمان مرد در مقایسه با معلمان زن از انگیزش شغلی بالاتری برخوردارند. معلمان دارای استخدام رسمی در مقایسه با معلمان با استخدام قراردادی از انگیزش و رضایت شغلی بالاتری برخوردارند، از سوی دیگر رابطه معنی دار بین جنسیت و رضایت شغلی، وضع تاهل و رضایت شغلی، سطح تحصیلات با انگیزش و رضایت شغلی مشاهده نشد بنابراین جو سازمانی میتواند بر انگیزش و رضایت شغلی معلمان تاثیر بگذارد.

لینک کمکی