فایل رایگان پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس فرآيند و محتواي خانواده در زوجين متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس فرآيند و محتواي خانواده در زوجين متاهل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور فایل رایگان پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس فرآيند و محتواي خانواده در زوجين متاهل انجام شد. جامعه آماری کلیه زوجین (زن و شوهر) در شهر کرج بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 56 زوج ( 112 نفر) انتخاب شدند. با استفاده از روش پژوهش همبستگی و بوسیله پرسشنامه های فرآیند و محتوای خانواده و طلاق عاطفی داده ها جمعآوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برخی از ابعاد محتوای خانواده (شغل و تحصیلات، زمان با هم بودن، سلامت جسمی و روانی، فضای زندگی) و از ابعاد فرآیند خانواده (تصمیم گیری و حل مساله، مهارت مقابل، انسجام و احترام متقابل، مهارت های ارتباطی و باورهای مذهبی) سهم معنادار و معکوس در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین دارند. (P<0/01). همچنین نتایج نشان داد که بین فرآیند و محتوای کلی خانواده با طلاق عاطفی ( P<0/01 و R=0/43 ) با طلاق عاطفی زوجین رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد فرآیند و محتوای خانواده می توانند بخشی از تغییرات طلاق عاطفی زوجین را پیش بینی کنند.

لینک کمکی