فایل رایگان پيش بيني طلاق عاطفي بر نگرش به ازدواج در زوجين متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني طلاق عاطفي بر نگرش به ازدواج در زوجين متاهل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور فایل رایگان پيش بيني طلاق عاطفي بر نگرش به ازدواج در زوجين متاهل انجام شد. جامعه آماری کلیه زوجین (زن و شوهر) در شهر کرج بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 56 زوج ( 112 نفر) انتخاب شدند. با استفاده از روش پژوهش همبستگی و بوسیله پرسشنامه های نگرش به ازدواج و طلاق عاطفی داده ها جمع آوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نگرش به ازدواج، سهم معنادار و معکوس در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین دارد. (P<0/01). همچنین نتایج نشان داد که نگرش به ازدواج (P<0/01 و R=-0/49) با طلاق عاطفی زوجین رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که نگرش به ازدواج می تواند بخشی از تغییرات طلاق عاطفی زوجین را پیش بینی کنند.

لینک کمکی