فایل رایگان تاثير جريان نقد آزاد بر سود خالص و درآمد شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير جريان نقد آزاد بر سود خالص و درآمد شرکت ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بین جریان نقد آزاد با سود خالص و فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل شرکت هایی که تا قبل از تاریخ 1 / 1 / 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند مد نظر بوده است که 90 شرکت بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 46 شرکت تعین شد. کلیه اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده و همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در بورس از جمله نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین گرداوری شده است. جهت برررسی فرضیه های پژوهش از روابط همبستگی، روش رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد که بین جریان نقد آزاد با سود خالص رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین جریان نقد آزاد با درآمد شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی