فایل رایگان تاملي در قصاص مادر در جرم فرزندکشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاملي در قصاص مادر در جرم فرزندکشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

فقها بر عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزنداتفاق نظر دارند لکن در خصوص وضعیت مادر در جرم فرزندکشی و این که آیا تفاوت جنسیت پدر و مادر، در مجازات این جرم تاثیر دارد و در نتیجه باید مادر را به قصاص محکوم کرد یا مادر نیز در جرم فرزندکشی همانند پدر مصون از قصاص می باشد محور و پرسش اصلی این پژوهش است. مقاله حاضر با اتکا به مکاتب فقهی امامیه بر این است که عمده دیدگاه های فقهای امامیه را مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه مشهور فقهای امامیه که با استناد بر پاره ای از آیات و روایات بر قصاص نشدن پدر و جد پدری و اجرای قصاص نسبت به مادر در جرم فرزندکشی نظر دارد، و در مقابل دیدگاه گروهی دیگر از فقهای امامیه که آنان نیز با استناد به پاره ای از آیات و روایات و اصول و قواعد فقهی و حقوقی باور خویش را بر یکسانی پدر و مادر در مجازات جرم فرزندکشی و در نتیجه معاف شدن مادر از قصاص استوار کرده اند. مقاله حاضر بر ان است که با مقایسه این دو دیدگاه، با نقد ادله ی مشهور، پذیرفتی بودن دیدگاه یکسان بودن وضعیت پدر و مادر در جرم فرزندکشی و معاف شدن مادر از قصاص را نمایان سازد.

لینک کمکی