فایل رایگان تبيين مدل توانمند سازي کارکنان بانک شهر مبتني بر کارتيمي ( مورد مطالعه : شعب بانک شهر تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين مدل توانمند سازي کارکنان بانک شهر مبتني بر کارتيمي ( مورد مطالعه : شعب بانک شهر تهران ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی مدل تاثیر کار تیمی بر توانمندسازی کارکنان بانک شهر بوده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری، 206 نفر مدیران شعب بانک شهر تهران میباشد که با استفاده از جدول مورگان 121 نفر به عنوان نمونه برآورد شد . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مولفه های کار تیمی (اهداف مشخص، ارتباطات، هماهنگی، پشتیبانی متقابل ،رهبری شایسته، تصمیم گیری، اندازه، خودکنترلی، خلاقیت و مسئولیت پذیری) بر توانمندسازی کارکنان بانک شهر تاثیر مثبت داشته اند.

لینک کمکی