فایل رایگان تحليل اقتصادي مسئوليت مدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل اقتصادي مسئوليت مدني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

بخش مهمی از مطالعات حقوق مسئولیت مدنی اختصاص به فایل رایگان تحليل اقتصادي مسئوليت مدني دارد. در شرایطی جهت حصول کارایی و رعایت انصاف، تقسیم مسئولیت بین عوامل مشترک یک فعالیت آموزشی مطرح می شود.از منظر اقتصادی در شرایطی تقسیم و توزیع زیان بین عوامل مختلف یک حادثه ،توام با کارایی خواهد بود.البته از نظر حقوقی نیز تقسیم مسئولیت با معیارها و شرایطی در حادثه ناشی از یک فعالیت آموزشی قابل اعمال می باشد.

لینک کمکی