فایل رایگان تحولات حقوقي جرم شناختي جايگاه محيط زيست در نظام تقنيني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحولات حقوقي جرم شناختي جايگاه محيط زيست در نظام تقنيني ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در وضعیت کنونی حاکم بر نظام اقتصادی ایران، محیطزیست همواره به عنوان یک ارزش دست چندمی محسوب شده و در تقابل با دیگر ارزشها چون اشتغالزایی، تولید و کاهش تورم و غیره در درجه چندم اهمیت قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین متعدد در زمینه حفظ محیط زیست وضعیت ناخوشایند منابع طبیعی و زیست محیطی در کشورمان نشانگر گریزپذیری قوانین موجود و محجور ماندن آنها در اکثر موارد بوده است. پیدایش شاخه مطالعاتی جدید در علم جرمشناسی با عنوان جرمشناسی سبز، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال رفتارهای آسیب زای آنان به ویژه در حوزه محیط زیست و تصویب تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم زیست محیطی از جمله مهمترین تحولات حقوقی جرم شناختی اخیر در نظام قانونگذاری ایران در راستای ترمیم وضعیت امروز محیط زیست کشورمان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی این تحولات و تاثیر آن را بر وضعیت محیط زیست بررسی کرده است. شایسته است علاوه بر تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در موارد تخلف در راستای اعمال حاکمیت، برای رسیدگی به جرایم زیست محیطی در حوزه قضایی هر شهرستان دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل شده و مقامات قضایی و ضابطان متخصص و برخوردار از دانش زیست محیطی به کار گرفته شوند.

لینک کمکی