فایل رایگان تواضع انديشه مومنان و وعده هاي الهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تواضع انديشه مومنان و وعده هاي الهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

از آن جا که قرآن کریم کتاب هدایت از طرف خداوند متعال به رسول اکرم (ص) نازل شده است . در بر دارنده مساله فراوان است. در قرآن کریم وعده های بسیار آمده است. که 11 وعده های الهی به صراحت بیان شده است. و تواضع اندیشه در گفتمان وعده های الهی یکی از مسله های مهمی است که ما به خاطر این مسله موضوع مقاله خود را قرار دادیم. عبادالرحمان به معنای کلمه عبد و مطیع است. و فرمانبرداری خالص در اجرای اوامر خداوند می باشد. این نوشتار کتابخانه ای تحلیل توصیفی است که تواضع اندیشه در گفتمان های سلیم قرآن در سبک زندگی اسلامی بررسی و آثار آن نمایان می کند. اهمیت این مطلب در آن است که این نوشتار در صدد شناسایی اندیشه های عبادالرحمان در تواضع اندیشه را در جامعه اسلامی نهادینه کند. زیرا ضرورت دارد تا برای رسیدن به سعادت و تکامل انسان ها از این اندیشه ها استفاده کرد و از گمراهی و چندراهی نجات یابیم. انسان از عالم عرض به فرش آمده تا عمل به این دستورات دین دوباره عرشی شوند. و به آن عرض عروج کنند.

لینک کمکی