فایل رایگان رابطه ادراک بيماري با تاب آوري و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پسوريازيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ادراک بيماري با تاب آوري و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به پسوريازيس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک بیماری با تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پسوریازیس انجام گرفت . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهر کرمانشاه بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 60 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری ( brief IPQ-R )، پرسشنامه تاب آوری فریبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی ( SF-36 ) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان استفاده شد. یافته های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند که بین ادراک بیماری با تاب آوری رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین بین ادراک بیماری با کیفیت زندگی در تمامی مولفه ها رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تاب آوری و کیفیت زندگی 11 % واریانس ادراک بیماری را در افراد مبتلا به پسوریازیس پیش بینی می کند.

لینک کمکی