فایل رایگان رابطه سلامت اجتماعي با بزه ديدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سلامت اجتماعي با بزه ديدگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با بزه دیدگی انجام یافته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه 148 نفری با استفاده از فرمول کوکران از بزه دیدگان مراجعه کننده به دادگستری شهرستان گنبدکاووس انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه: بزه دیده گی و سلامت اجتماعی کییز استفاده شده است. یافته ها نشان دادند: بین سلامت اجتماعی با بزه دیده گی یک رابطه منفی برقرار است، یعنی با افزایش نمره سلامت اجتماعی، نمره بزه دیده گی فرد کاهش می یابد. هم چنین در مولفه های سلامت اجتماعی تنها بین همبستگی اجتماعی با بزه دیده گی رابطه معنی دار منفی وجود داشت. در آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای وارد شده، تنها متغیر همبستگی اجتماعی وارد معادله رگرسیونی شده. بنابر این می توان نتیجه گرفت از بین مولفه های سلامت اجتماعی تنها متغیر همبستگی اجتماعی قادر به پیش بینی بزه دیده گی نمونه مورد مطالعه است. نتیجه گیری: توجه به سلامت اجتماعی افراد جامعه می تواند در کاهش بزه دیده گی موثر باشد.

لینک کمکی