فایل رایگان رابطه سلامت رواني با بزه ديدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سلامت رواني با بزه ديدگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی با بزه دیدگی انجام یافته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه 148 نفری با استفاده از فرمول کوکران از بزه دیدگان مراجعه کننده به دادگستری شهرستان گنبدکاووس انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه: بزه دیده گی و سلامت روانی گلدبرگ استفاده شده است. یافته ها نشان دادند: بین سلامت روانی با بزه دیده گی رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابر این می توان نتیجه گرفت از بین مولفه های سلامت اجتماعی و سلامت روانی تنها متغیر همبستگی اجتماعی قادر به پیش بینی بزه دیده گی نمونه مورد مطالعه است. نتیجه گیری: رابطه معنی داری بین سلامت روانی با بزه دیدگی بدست نیامد.

لینک کمکی