فایل رایگان رابطه فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر می پردازد. نوع تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی شامل تمامی کارکنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر به تعداد 102 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شده که بر این اساس تعداد 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیند. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. با جمع آوری اطلاعات و داده ها در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و نیز استفاده از نرم افزار SPSS، به اجرای آژمون های آماری مربوط پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی، سوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه (پاسخ دهندگان) که در ابتدای پرسشنامه تحقیق مطرح گردیده مورد بررسی قرار گرفته و سپس متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخص های میانگین و انحراف معیار توصیف شدند. در بخش آماری استنباطی، ابتدا با استفاده از آژمون کلموگروف اسمیرنوف (k-s)، نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با توجه به نرمال بودن متغیرها، از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است که بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به مفهوم دیگر، وضعیت فرهنگ سازمانی اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر از لحاظ مولفه های تیم سازی، یادگیری، مذاکره و گفتگو، حمایت مدیریت عالی و ارتباطات نسبتا مطلوب می باشد و در نظر نهایی امکان استقرار مدیریت دانش در سازمان مطلوب ارزیابی می شود.

لینک کمکی