فایل رایگان رابطه هنجار ذهني، کنترل رفتار، نگرش و دانش و ارزش زيست محيطي دانش آموزان با رفتار زيست محيطي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه هنجار ذهني، کنترل رفتار، نگرش و دانش و ارزش زيست محيطي دانش آموزان با رفتار زيست محيطي آنها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تبیین رابطه هنجار ذهنی، کنترل رفتار، نگرش و دانش و ارزش زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان داراب با رفتار زیست محیطی آنها صورت پذیرفت. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور از بین تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان داراب در سال تحصیلی 95-94، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 333 دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مقیاس رفتار زیست محیطی امامقلی (1393)، مقیاس هنجار ذهنی حمایت خواه (1396)، مقیاس کنترل رفتار باقرزاده (1395)، مقیاس کنترل رفتار حمایت خواه (1396) و مقیاس دانش زیست محیطی باقرزاده (1395) به منظور گردآوری اطلاعات تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. تمامی مقیاس ها استاندارد بوده و دارای روایی و پایایی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بین عوامل هنجار ذهنی، کنترل رفتار، نگرش و دانش و ارزش زیست محیطی دانش آموزان با رفتار زیست محیطی رابطه معنی داری وجود دارد. (P3/35).

لینک کمکی