فایل رایگان رابطه ي نيازهاي روانشناختي پايه با رضايت از زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ي نيازهاي روانشناختي پايه با رضايت از زندگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه نیازهای روانشناختی پایه با رضایت از زندگی است. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 95-94 می باشند. برای تعیین نمونه، با توجه به جدول مورگان کرجسی، 362 نفر (178 پسر و 184 دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به همین منظور، از ضریب همبستگی پیرسون (مرتبه صفر) استفاده شد. نتیجه: بین نیازهای روانشناختی پایه با رضایت از زندگی رابطه ی معناداری بدست آمد.

لینک کمکی