فایل رایگان سيستان را از نو بايد شناخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سيستان را از نو بايد شناخت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

ارزش و اهمیت خطه سیستان نزد ما ایرانیان، گذشته از تمام وجود و مسائلی که در مورد آن مطرح است، اهمیت این سرزمین اسطوره ای، مربوط به غنای فرهنگی و تمدنی گذشته ی آن است که از دیدگاه مطالعات باستان شناسانه جایگاه بس ارجمندی دارد مردم سی ستان، اصیل ترین ایرانیان و نمونه بارز نژاد آریایی ه ستند که بهتر از سایر اقلیم های جغرافیایی ایران، زبان و ویژگی های ایرانیان دوره های تاریخی را حفظ کرده اند.اما در سال های اخیر با توجه به مشکلات زیادی که به دلیل شرایط اقتصادی و و ضعیت اقلیمی منطقه زندگی ساکنان از نظر معی شتی دچار اختلال گردیده است و سیل مهاجرت بی رویه و فراموشی این منطقه هر روز از جانب مسئولین و ساکنان آن بیشتر شده است از این رو یکی از راه های حفظ حیات سیستان شناخت ویژگی های بالقوه آن است و ساخت دوباره آرمان های فراموش شده در این منطقه است. بنابراین در این مجال ما به بررسی فرصت ها و چالش های موجود در استان در جهت توسعه آن پرداخته ایم تا از این طریق با مطالعه مجدد ویژگی های نهفته در این منطقه به شناخت دوباره آن دست زده باشیم و به گونه ای دیگر راه را برای گسترش فرصت های موجود در این استان باز نمود. این پژوهش از نوع تحلیلی توصیفی می باشد و بر اساس داده ها کتابخانه ای جمع آوری شده است.

لینک کمکی