فایل رایگان شناسايي مولفه هاي مديريت انگيزه بخش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مولفه هاي مديريت انگيزه بخش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بزرگترین چالش سازمان های امروزی پایین بودن میزان سطح انگیزش مدیران سازمانی و افت مسئولیت پذیری پذیری کارکنان به واسطه این مساله است. کارکنانی که انگیزه بالاتری دارند امور محوله را بهتر انجام داده و در نتیجه سبب جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود. از این رو شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. این مساله مدیران را وادار و ناگزیر می سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب کنند و برای ایجاد انگیزش در کارکنان خود موفق باشند و اگر علل و یا عدم رضایت کارکنان نسبت به کارشان مشخص گردد، می توان به منظور بهبود و ارتقای شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها تلاش های اساسی انجام داد. باید توجه داشت که ایجاد انگیزه خود یکی از مهمترین وظایف مدیران است. اهمیت انگیزه (درونی و بیرونی) کارکنان برای درست عمل کردن به وظایف بر بسیاری از افراد آشکار است. انگیزه کارکنان زمانی وجود دارد که آنان داری نیازهای درونی یا بیرونی برای تحقق آن باشند. لذا با درک این موضوع، این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های انگیزه بخش مدیران در سازمان ها انجام شده است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی با رویکرد اکتشافی- توصیفی صورت گرفته است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از مدیران و خبرگان رشته مدیریت آموزشی مصاحبه به عمل آمد و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که تعداد 300 مولفه در قالب 9 بعد توسط خبرگان حوزه مدیریت و مدیران جهت به کارگیری و ایجاد انگیزه بیشتر در مدیران و کارکنان سازمانی شناسایی شدند.

لینک کمکی