فایل رایگان غلبه روم، تحقق وعده اميد بخش الهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان غلبه روم، تحقق وعده اميد بخش الهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در قرآن کریم وعده های بسیاری آمده است که 91 وعده الهی به صراحت بیان شده است. از میان این وعده ها، در آیات ابتدایی سوره مبارکه روم، وعده پیروزی رومیان بعد از شکست از ایرانیان را بیان می کند و در پی آن خوشحالی یا دلخوشی مومنان از این پیروزی سخن می گوید. یافته ها بیانگر آن است با توجه به اینکه خداوند وعده غالب شدن رومیان را بیان می کند و محقق می شود پس تمام وعده های الهی نیز تحقق پیدا خواهد کرد هر چند که با تحلیل های عادی انسان ها منافات داشته باشد. نکته دیگر به نظر می رسد فرح به معنای شادمانی و خوشحالی نیست بلکه به معنای نوعی دلخوشی مثبت است. این نوشتار کتابخانه ای تحلیلی توصیفی، محقق شدن وعده پیروزی رومیان را بررسی کرده و سعی دارد تا بخشی از نتایج و آثار ایمان به وعده های الهی در زندگی فردی و اجتماعی را بیان کند.

لینک کمکی