فایل رایگان فضاي مجازي و تاثيرآن بر اوقات فراغت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فضاي مجازي و تاثيرآن بر اوقات فراغت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای به بررسی تاثیر فضای مجازی بر گذران اوقات فراغت جوانان پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان میدهد که در دهههای اخیر، اینترنت به خصوص شبکههای اجتماعی مجازی، امکانات و فرصت های متنوعی برای کاربران فراهم کرده و میکند و باعث به وجود آمدن دنیای مجازی می شود که ویژگی های منحصر به فرد و متفاوت از دنیای واقعی دارد از جمله میتوان به روابط نمادین، تغییرات بنیادین در مفاهیم زمان و مکان، ایجاد ارتباط همزمان، مستقل از فاصله و مکان، فرازمان و بی مکان بودن، استقلال نسبی از قوانین دولت ها و گمنام بودن کاربرها و جعلی بودن مشخصات کاربری، ارتباط با افرادی از فرهنگ های دیگر و غیره اشاره کرد که همه و همه بر سبک زندگی کاربران به خصوص نحوه گذران اوقات فراغت آنها موثر است.

لینک کمکی