فایل رایگان مباني توليد از منظر قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مباني توليد از منظر قرآن کريم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در نظام اقتصادی اسلام، تولید در بین سه عرصه مهم و محوری اقتصاد (تولید ، توزیع ، مصرف) ، از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و این جایگاه خاص، مقتضی آن است که مبانی آن، از نظر منابع دینی، با دقت مورد کاوش قرار گیرد. پرسش اصلی در این مقاله آن است که قرآن کریم، بر چه مبانی مهمی در حوزه تولید، تاکید دارد. بنابراین با نگارش این سطور، هدف مقاله که دستیابی به مبانی قرآنی ساحت تولید است، محقق می شود. شناسایی مبانی موصوف، مستلزم آگاهی از آیات اقتصادی قرآن است. فلذا برای انجام تحقیق، بر مبنای روش تفسیر موضوعی، اقدام گردیده و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای، گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی، داده پردازی شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که مبانی قرآنی متعددی، جریان تولید را راهبری می کند که اهم آن عبارتند از: 1- ارزشمندی تولید در فرهنگ اقتصادی قرآن. 2-توجه به کیفیت در تولید. 3- تولید حداکثری و استفاده بهینه از منابع و امکانات خدادادی. 4-توجه به اولویت ها در تولید کالا و خدمات مورد نیاز مردم. 5-حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی. 6-رعایت تعاون و مواسات در چرخه تولید. در راستای تبیین این مبانی، آیات فراوانی با توصیه انسان به اموری نظیر آبادانی زمین، بهره مندی و تصرف در نعمت های پروردگار، آمادگی کامل (در برابر دشمن)، فراهمسازی زمینه تولید و تاکید بر فراوانی منابع، اهمیت و ارزش تولید را گوشزد می کند.

لینک کمکی