فایل رایگان معنويت و رفتار شهروندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معنويت و رفتار شهروندي سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مفاهیم هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی هر دو برای اولین بار در متون دانشگاهی روانشناسی و مدیریت از سال 1983 مورد توجه محققان، خصوصا محققان غربی قرارگرفتند. با توجه به اینکه در متون و منابع دینی نیز به مفاهیم این دو متغیر و مولفه های آن دو و رابطه بین آن دو اشاره شده است و این خود گویای اهمیت موضوع است، به همین دلیل در این تحقیق با عنوان فایل رایگان معنويت و رفتار شهروندي سازماني، سعی شده است که موضوع از هر دو منظر دین ( قرآن و نهج البلاغه و دیگر متون دینی ) و غرب مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است و مقاله از نظر هدف نیز کاربردی می باشد. بعد از بررسی و تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده، این نتیجه به دست می آید که: بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت با مولفه های معنویت شامل: درستکاری، صداقت، وجدان، راد مردی و گذشت، صداقت و اعتماد رابطه معنی داری وجود دارد. توجه به این ارتباط معنی دار در عمل می تواند باعث افزایش بهره وری و کارایی در محیط کار شود.

لینک کمکی