فایل رایگان نقش پليس راهنمايي و رانندگي در مديريت آلودگي هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش پليس راهنمايي و رانندگي در مديريت آلودگي هوا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در زمینه مدیریت زیست محیطی و بالاخص مدیریت آلودگی هوا سازمان ها و نهادهای مختلفی نقش دارند . بررسی فایل رایگان نقش پليس راهنمايي و رانندگي در مديريت آلودگي هوا نشان میدهد که در تدوین قوانین به مسایلاجتماعی و اقتصادی مردم توجهی نشده ، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه مدیریت آلودگی هوا می باشد.نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی بوده است.اطلاعات عمدتا به روش کتابخانه ای و اسنادی تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پلیس راهنمایی و رانندگی به تنهایی قادر به کنترل آلودگی هوا نبوده و نیازمند مدیریت مشارکتی می باشد.

لینک کمکی