فایل رایگان نقش هراس اجتماعي و احساس تنهايي در پيش بيني اعتياد به اينترنت در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش هراس اجتماعي و احساس تنهايي در پيش بيني اعتياد به اينترنت در دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان نقش هراس اجتماعي و احساس تنهايي در پيش بيني اعتياد به اينترنت در دانش آموزان متوسطه دوره دوم منطقه کالپوش در سال تحصیلی 97-1396 بود. طرح پژوهش، با - توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان متوسطه دوره دوم منطقه کالپوش تشکیل می دادند که در نیمسال اول تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه شامل 100 دانش آموز بود که برای نمونه گیری، از روش خوشه ای استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و هراس اجتماعی استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میان متغیرهای احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت (r=0/42 و P<0/05) و همچنین میان متغیرهای هراس اجتماعی و اعتیاد به اینترنت (r=0/48 و P<0/05) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بعلاوه، نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که هراس اجتماعی و احساس تنهایی می توانند در مجموع 31 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کنند. بنابراین بر اساس یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد که اعتیاد به اینترنت تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که از جمله آنها می توان به نقش هراس اجتماعی و احساس تنهایی اشاره داشت.

لینک کمکی